تأثیرات آب و هوا در آسیای مرکزی

از طرف پروژه ابتکار GVCA , این پورتال اثرات احتمالی تغییرات آب و هوایی را بر کشورهای آسیای مرکزی نشان می دهد. آسیای مرکزی یکی از آسیب پذیرترین مناطق جهان در برابر تغییرات اقلیمی است. این پورتال اطلاعات کاربران مربوط به سناریوهای تاریخی و پیش بینی شده دما و بارندگی برای گذشته و آینده را در اختیار کاربران قرار می دهد.

Imprint Privacy